Naši spolupracovníci

Vladimír Maňas

Mgr. Vladimír Maňas, PhD. absolvoval hudební vědu a historii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jako grantový pracovník v oddělení rukopisů a starých tisků v Moravské zemské knihovně. Od roku 2005 pracuje na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, v současné době jako odborný asistent. Je studijním garantem oboru Hudební věda na této univerzitě. V rámci své vědeckovýzkumné činnosti se zabývá tématy náboženských a literátských bratrstev na Moravě, poutnictví v raném novověku, moravské a slezské hudební topografie či hymnologie.

Stanislav Pecháček

Doc. PhDr. Stanislav Pecháček absolvoval hudební výchovu a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, od roku 1998 jako docent, poté co absolvoval habilitační řízení na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem v oboru hudební výchova a sbormistrovství. Věnuje se sbormistrovské činnosti, jeho publikační aktivity zahrnují několik vydaných skript a učebnic a desítky článků odborných časopisech. V letech 1993–2001 byl šéfredaktorem časopisu Cantus.


Naši další odborní pravidelní spolupracovníciVít Aschenbrenner
(muzikolog a historik)

Hana Bezděková
(sbormistryně a pedagožka)

Zdeněk Kadlas
(hudební organizátor)

Jiří Kolář
(sbormistr a pedagog)

Roman Michálek
(hudební organizátor, sbormistr a pedagog)

Pavel Režný
(sbormistr a pedagog)
CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.