Tiráž

CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Františka Augustina Urbánka, Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Český hudební fond.

www.ceskesbory.cz
www.mkcr.cz | www.nchf.cz


ISSN 1210-7956 • MIC 46 202 • MK ČR E 5 269


CANTUS, Unie českých pěveckých sborů
Masarykovo nábřeží 16, 110 00 Praha 1
www.cantus.eu
cantus@ucps.cz


Redakční rada

Vít Aschenbrenner (předseda), Jan Malý, Roman Michálek, Jan Mlčoch, Stanislav Pecháček, Jan Pirner, Pavel Režný

Komunikace s přispěvateli

Mgr. Hana Kolářová
kolarova@ucps.cz

Stálí spolupracovníci

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.,
člen předsednictva HV UČPS

Mgr. Hana Bezděková,
rubrika Moderní sborová tvorba

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.,
rubrika Duchovní hudba

prof. PhDr. Stanislav Pecháček,
rubrika Sborová tvorba

Korektury

Bc. Jana Popelková

Sazba, grafika

Jiří Zenkl, studio Kocourov

Logo časopisu

ak. mal. Anna Kubů

Tisk

Geoprint, Liberec

Objednávky předplatného a reklamace:

Unie českých pěveckých sborů
Masarykovo nábřeží 16, 110 00 Praha 1
sekretariat@ucps.cz
tel.: 774 484 787

Základní předplatné časopisu v ČR je 250 Kč, studentské 200 Kč a na Slovensku 440 Kč.
Číslo účtu pro platbu předplatného: 3575875389/2010.Redakce přijímá veškeré podklady z technických důvodů pouze v elektronické podobě na adresu: cantus@ucps.cz. Vyhrazuje si právo na úpravy a krácení zaslaných článků, na jejich zařazení do jednotlivých čísel a na jejich publikaci na portálu České sbory (www.ceskesbory.cz).

Příspěvky, prosíme, zasílejte s dostatečným předstihem vždy před termínem uzávěrky čísla. Jednotlivé uzávěrky jsou 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 25. října.
CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.